App Management

Gepubliceerd dec. 13, 21
6 min read

Mobile Device Management - It

Neem Verizon, dat geen gelegenheid onbenut laat om de eigen nationale en internationale executives tijdens rondetafels en evenementen te laten levelen met hun peers aan de demandkant. Ook een partij als IBM zoekt voortdurend naar zo’n wisselwerking, en natuurlijk haalt dit zo nu en dan op natuurlijke wijze en in overwegend positieve zin de pers.

Zulke ecosysteempartners, daar hebben we allemaal wat aan! De totale ict-koek wordt in Nederland steeds kleiner. Wanneer we als industrie samenwerken aan echte, klantgerichte innovatie en daarmee extra waarde creëren, dan kunnen we de koek eerst groter maken om elkaar vervolgens weer op de prijs te kunnen beconcurreren. Hier ligt tevens een taak voor de overheid.

De Nederlandse maatschappij als geheel kan hiervan profiteren. Ook daarbij kunnen we als totale ict-industrie, zowel aan de vraag- als aanbodzijde, het initiatief nemen. Bestaansrecht De Nederlandse IT-sector heeft zoals gezegd alleen bestaansrecht als deze innovatie brengt die aansluit op de behoeften van klanten en de maatschappij als geheel. IT-gebaseerde uitdagingen en oplossingen – ongeacht of deze oud of nieuw zijn – moeten veel meer in gezamenlijkheid worden aangevlogen.

Apps Ipad

Dit idee sluit niet alleen sterk aan op de wens van de CIO, zo bleek met name uit de recente peiling door CIO Magazine, maar kan er tevens voor zorgen dat er een stuk innovatie in Nederland blijft. Het vernieuwende karakter van een kleine leverancier kan op deze manier gedijen binnen het grotere geheel.

Zakelijke SmartphoneApp Testing

Ict is en blijft een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van diverse wél als topsector benoemde bedrijfstakken. Bovendien is ict al dermate belangrijk, dat het vrijwel met elk bedrijfs- en overheidsproces is verweven. Waar het om gaat, is dat ict – als vak en als sector – zijn toegevoegde waarde moet kunnen aantonen.

Daarin gaat hij in op de kansen die we hebben, met name internationaal, mits de bakens in Nederland worden verzet. We blijven achter met R&D-uitgaven, het MKB profiteert te weinig van het onderzoek dat met publieke middelen wordt betaald, MKB’ers hebben moeite financiering te vinden (MDM en EMM voor overheidsinstellingen). Het overheidsbeleid wordt als onsamenhangend en ondoorzichtig ervaren door het bedrijfsleven.

Apps Ipad

De verantwoordelijkheid voor dit geheel ligt niet uitsluitend bij het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie, maar ook bij andere departementen. Iedere topsector heeft een topteam met een boegbeeld uit de sector, een topambtenaar, een wetenschapper en een MKB’er. Er worden plannen gemaakt, waarna in mei 2012 de uitvoering volgt.

Tot zover een duidelijk nieuw beleid dat steun verdient. Meer focus, meer samenwerking tussen partijen binnen sectoren, dat moet toch gaan werken? Zwak punt Er is echter ten minste één belangrijk zwak punt. De topsectoren zijn alle sterk gericht op technologie. Kennelijk wordt daarvan verwacht dat het Nederland innovatie, groei en welvaart gaat brengen.

Company Portal AppIpad Scholen

Met name in deze sectoren kan Nederland internationaal dus beter meedoen. Maar de ironie wil dat de jeugd helemaal geen interesse heeft in een carrière in de technologie. Al jaren kampen we met een tekort aan ingenieurs. Er is een Platform Bèta Techniek opgericht om daar verbetering in aan te brengen, met enig, maar vooralsnog onvoldoende resultaat.

Ipad School

Tal van ITtopfuncties kunnen niet of nauwelijks vervuld worden omdat de jeugd geen zin heeft in ‘nerdstudies’. Indien de overheid niet parallel met dit topsectorenbeleid actief aan de slag gaat om de interesse bij de jeugd te wekken, dan zal dit beleid in schoonheid ten onder gaan. Cloud Services. Met een jeugd die de voorkeur geeft aan sociale studies die opleiden tot werkloosheid, komen we er niet.

De politiek en de overheid blijven hierin achter. Op scholen is het met name een oude garde leraren die de jeugd de verkeerde kant opstuurt. ‘Naar de top’ zal niet lukken met alleen de huidige generatie boegbeelden, daar is de jeugd voor nodig. Die zal geleerd moeten worden dat het bereiken van die top, zowel voor henzelf als het land, voor een groot deel in technologie gevonden zal moeten worden.

Die angst en weerstand zijn nergens voor nodig. Nieuwe communicatietrends en -technieken drukken steeds nadrukkelijker hun stempel op de samenleving. Binnen organisaties leidt dit tot groeiende verwachtingen bij eindgebruikers en business, maar ook tot onrustige managers. In plaats van de hakken in het zand te zetten, zou de CIO op dit onderwerp juist een stap vooruit moeten maken.

Android Devices Manager

Dat schept kansen. Mobiele toepassingen, videoconferencing, chatapplicaties en sociale media zijn niet meer weg te denken. De inrichting van de onderliggende techniek binnen de bedrijfsomgeving is daarbij niet langer de grootste uitdaging. Als CIO moet je vooral begrijpen wat er allemaal mogelijk en nodig is. Een grote stap is dit niet.

Telecom wordt steeds meer IT. Daarnaast zijn de kanalen en middelen om te kunnen communiceren de laatste jaren radicaal veranderd en vergroot. Ze worden bovendien steeds gemakkelijker in gebruik. Luisteren Dit alles dwingt bestuurders tot nieuwe manieren van communiceren. Waar men voorheen vooral gewend was te zenden, vereisen de nieuwe toepassingen tevens dat men luistert.

Het openen van een Twitter-, Facebook- of Linked, In-account is vijf minuten werk, maar levert vaak een stroom van berichten en vragen op - byod betekenis. Ze vragen me wel eens hoe je daarmee netjes omgaat en waar ik zelf de tijd vandaan haal om het allemaal bij te houden. Mijn ervaring is dat dit meevalt.

Android Devices Manager

Wat helpt is dat de etiquette binnen de sociale media minder streng is. Waar een e-mailbericht nog wordt behandeld als een brief, is sociale media stukken sneller en informeler. Je hoeft niet alle berichten te lezen en erop te reageren. Een paar dagen overslaan kan best. Persoonlijk lees ik bijvoorbeeld nooit oude tweets, hooguit als ik ie- Bestuurders worden gedwongen tot nieuwe manieren van communiceren mands profiel bekijk. device management.

Application ManagerAndroid Enterprise

Sommige zaken verlopen echter nog vrij klassiek. Wanneer ik via Linked, In een zakelijk voorstel krijg, dan verzoek ik de afzender om dit even netjes naar mijn zakelijke e-mailadres te sturen. Vervolgens zijn zaken weer traditioneel door de secretaresse af te handelen. Het zijn dus 8e jaargang #2 2012 andere manieren van communiceren, waarmee je vooral moet leren omgaan.

Voorbeeld: 2012 is wereldwijd uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie. Onze bijdrage hieraan vanuit de ict-functie bij de bank is een serious game dat draait om het wereldwijde voedselprobleem. Het spel is te spelen via een Facebook-pagina en wordt vóór en dóór jongeren gemaakt. Het idee is mensen op een aansprekende manier attent te maken op de problematiek en de rol die een coöperatieve organisatie kan spelen bij de oplossing ervan.

App Testing

Niet zenden, maar samen iets bouwen op basis van persoonlijke betrokkenheid en interactie (byod beleid). De belangrijkste uitdaging voor de CIO is dat zijn organisatie alle vormen van sociale communicatie als één geheel gaat beschouwen. Onverschillig of het gaat om Twitter, Linked, In, Yammer, Hyves, een mobiel gadget of een Facebook-pagina; alle ingezette kanalen en mogelijkheden moeten een onderdeel vormen van de integrale strategie.

Ga ermee aan de slag, oefen ermee, kijk wat voor jou en je organisatie werkt en bovendien: praat erover met anderen. We zijn tenslotte allemaal nog aan het pionieren. Dat geldt ook voor ons als CIO Platform Nederland. Juist omdat er nog zoveel te leren valt, willen we deze onderlinge communicatie graag helpen faciliteren.

Navigation

Home